Aktarma & Transit

 İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi iinde bir noktadan diğerine taşınması,transit rejimi hükümlerine tabidir.

 
BAŞVURU KOŞULLARI
1.Eşyanın gümrüklü sahada bulunması, 
2.Vergi numarasına sahip olmak,
3.Eşayanın mülkiyet hakkını temsil eden konşimento,CMR veya yük senedinin taşıyıcı/nakliyeci veya acenta firmadan temin edilmiş olması
 
GEREKLİ BELGELER
1.Karayolu ile duruma göre Transit Beyannamesi ile ya da,TIR Karnesiyle ya da,ATA Karnesiyle. 
2.Deniz ve hava yolunda özet beyan formu. 
3.Yasaklama ya da kısıtlamaya tabi eşyanın transiti iin Müsteşarlık izini,
Türkiye Gümrük Bölgesi iinde(TIR karnesi kapsamı hari) karayolunda gümrük vergileri karşılığı teminat alınır.Memur refakatinde harcırah Kanununa göre yolluk ve yevmiye, memurun kaza ve ölüm sigortasının yaptırılması ve Gümrük Yönetmeliğinin Ek 38 nolu taahhütnamenin doldurulması. 
4.Transit işlemini Nakliyeci yapıyor ise eşya sahibinin nakliyeci kuruluşa vekaleti.